Hållbarhet

Inom hållbarhetsområdet arbetar vi på VCT Sweden AB nära våra producenter och andra intressenter med fokus på de tre vedertagna delarna inom området; social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet. Arbetet med det sociala ansvaret är starkt bundet till Amfori BSCI samt företagets egen kod. Koden tillämpas i hela leverantörskedjan och inkluderar förpliktelser vad gäller bland annat efterlevnad av internationellt utlysta mänskliga rättigheter och antikorruptionslagar, förbud mot barnarbete, frihet att organisera sig fackligt, förbud mot diskriminering, efterlevnad av lokala lagar gällande arbetstid och lön samt säkerställa säkra arbetsförhållanden.

Miljöarbetet är främst kopplat till arbetet hos våra producenter men även till lokala initiativ i Sverige. Vi arbetar nära våra intressenter, exempelvis Systembolaget och lagerpartners, för att åstadkomma ett så effektivt och övergripande miljöarbete som möjligt.

VCT Sweden´s etiska kod, enligt det chilenska moderbolaget Viña Concha y Toro.

På kontorsnivå

Hållbarhetstänket genomsyrar hela verksamheten och då handlar det inte bara om att arbeta för ständiga förbättringar enbart i leverantörskedjan på global och regional nivå. Det innefattar även det lokala dagliga kontorsarbetet och medarbetarnas rutiner. Vi har lokalt arbetat miljömedvetet sedan bolaget grundades 2009 och sedan 2013 revideras vi årligen av certifieringsorganet KIWA. Till exempel används endast lågenergilampor och hållbart certifierade produkter på kontoret. Vi har gröna elavtal och hållbarhetskrav för upphandling av allt kontorsmaterial; alltifrån papper och datorer till kaffe och te. Vi uppdaterar kontinuerligt våra reduceringsmål för antal utskrifter, vi källsorterar och håller i största möjliga mån video- och telefonkonferenser för att minska affärsresandet och då i synnerhet med flyg.

Vi har även påbörjat en grundlig CO2-kartläggning för den nordiska verksamheten för att kunna sätta interna mål för utsläppsreducering lokalt.

Läs mer om våra producenters hållbarhetsarbete nedan.

Concha y Toro

Redan år 2004 lanserade Concha y Toro (CyT) sin uppförandekod med medföljande standard för underleverantörer. 2012 inkluderades hållbarhet som en viktig del i bolagets långsiktiga strategiarbete och man började rapportera hållbarhetsarbetet enligt GRI-metoden (Global Reporting Initiative), se en sammanfattning av senaste rapporten (inkl. Fetzer- och Bonterra Vineyards) här. Hållbarhetsstrategin är baserad på sex pelare där varje pelare har både kort och långsiktiga mål som följs upp regelbundet:  

Strategi för hållbarhet

CyT har sedan 2007 mätt utsläpp av växthusgaser enligt den internationellt erkända metoden GHG Protocol. CyT’s genomsnittliga utsläpp fram till första destinationshamn är ca 1,1 KG CO2 per 75 cl flaska. Genom en omfattande undersökning av produktlivscykeln kunde det konstateras att över 45 % av utsläppen härrör till förpackningen. För att minska utsläppen på just detta område implementerades ett flertal riktade insatser, bl.a. konvertering till lättviktsflaskor (≥420 gr/75 cl flaska). Man inledde även nära samarbetsprojekt med förpackningsleverantörerna samt lade upp mål för utsläppsreduceringar hos dessa. Så gott som hela bolagets produktportfölj har nu konverterats till lättviktsflaskor med resultatet att glasanvändningen har reducerats med 92,939 ton mellan 2010 och 2018. 2010 började CyT som första vinhus att mäta sitt vattenavtryck enligt metoden ”The water footprint network”. Aktuellt fotavtryck är 48 L/glas, vilket är betydligt lägre än industrimedeltalet; 120 liter/glas. Sedan 2013 är CyT certifierade enligt branschorganisationen Wines of Chiles hållbarhetskod och sedan 2014 är bolaget medlem i FN:s Global Compact.

Emiliana Organic Vineyards

Emiliana Organic Vineyards har levt och andats hållbarhet sedan bolaget grundades 1986 och är idag världens enskilt största ekologiska vinhus sett till areal. Emiliana är en föregångare på ett flertal områden och bedriver en ekologisk, samt till stor del biodynamisk odling. De är certifierande inom rättvis handel (Fairtrade och IMO – fair for life) och enligt branschorganisationen Wines of Chiles hållbarhetskod.

  • 1998: Certifierat ekologiskt enligt IMO
  • 2006: Certifierat biodynamiskt av Demeter
  • 2011: Certifierade Fairtrade genom FLOCERT
  • 2012: Certifierande enligt Wines of Chile hållbarhetskod

Läs gärna mer om Emilianas hållbarhetsarbete här, eller ta del av hållbarhetsrapporten här.

Fetzer Vineyards

På Fetzer Vineyards infördes ett hållbart tänk som genomsyrade hela verksamheten redan på 1980-talet, långt innan andra förstod innebörden av begreppet. Fetzer ses idag som pionjärer inom hållbar vinproduktion. Bolaget är ledande inom ett flertal områden, exempelvis avfallshantering och grön el. Sedan 2010 är Fetzer hållbart certifierat enligt CCSW (California Certified Sustainable Winegrowing) och vinhuset har tilldelats den åtråvärda utmärkelsen ”State of California’s Waste Reduction Award” 15 gånger.

Fetzer är den största B Corp-certifierade vinproducenten i världen. B Corps standard är utvecklad av den icke vinstdrivna organisationen B-Lab, som anses ha de högst ställda kraven på företag inom socialt- och miljömässigt ansvarstagande och transparens. Ett företag som certifieras enligt B Corp behöver inte bara ta hänsyn till aktieägarna utan till alla som påverkas av företagets verksamhet på något sätt, så som anställda, leverantörer, samhället och miljön. Fetzer har det ambitiösa målet att bli s.k. net positive år 2030 vilket innebär att de inte endast strävar efter att bli klimatneutrala utan att de går steget längre med målsättningen att bidra med ett resursöverskott.

I slutet på april 2017 färdigställde Fetzer Vineyards, som första vineri i USA, sitt vattenreningssystem enligt BIDA-systemet. Det går i korthet ut på att maskar äter upp det som behöver renas ur vattnet för att det ska kunna återanvändas. Tack vare maskarna räknar man med att använda 85 % mindre energi för vattenrening. Se gärna Fetzer’s informativa och underhållande kortfilm om processen här. Bonterra Organic Vineyards, som är en del av vinhuset Fetzer, bedriver ekologisk odling sedan 1984. Läs gärna mer här